Interrogatio in iure. | Figueras-Pinto, advocats - Santa Coloma de Farners
T.972 84 02 38 - 
content top

Interrogatio in iure.

  • Demanda d’interrogatio in iure a instancies de qualsevol persona interessada en una herència per tal que es declari si l’hereu o l’hereva l’accepta o la repudia.