Serveis | Figueras-Pinto, advocats - Santa Coloma de Farners
T.972 84 02 38 - 
content top

Serveis

arbres-parc-sant-salvador

Dret Civil i Processal

 • Contenciós civil : processos ordinaris, verbals, monitoris, mesures cautelars, jurisdicció voluntària, etc.
 • Responsabilitat professional, patologies constructives, etc.
 • Conflictivitat contractual civil: reclamacions de quantitat, arrendaments, propietat horitzontal, resolució de contractes, permutes, etc.
 • Execucions : resolucions judicials, efectes mercantils (lletres, xecs, pagarés) altres garanties de tipus real o personal (avals, etc.).
 • Accidents de circulació : assessorament i reclamació de les possibles indemnitzacions en accidents de circulació.

Dret de la Propietat

 • Expedients de domini, reanudació del tracte successiu, excessos de cabuda.
 • Alliberament de càrregues, usdefruits, fideïcomisos de substitució i de residu.
 • Segregacions, agrupacions, i agregacions.
 • Accions de protecció del domini.
 • Procediments interdictals o de tutela sumaria de la possessió.
 • Delimitació i fitació.
 • Accions reivindicatòries.
 • Accions negatòries i accions de constitució de servitud.
 • Hipoteques.

Dret de Familia

Incapacitacions i tuteles

 • Assessorament i demanda judicial d’incapacitació.
 • Assessorament i gestió judicial en el desenvolupament de la tutela.
 • Presentació de l’inventari i estat de comptes del tutelat.
 • Canvi de tutor.

Herències

Arrendaments

 • Redacció de contractes d’arrendaments urbans i rústics.
 • Gestió dels arrendaments: gestió dels rebuts, gestió dels rebuts impagats, increment de lloguers, increment per obres.
 • Presentació i seguiment de procediments judicials de desnonament per falta de pagament o per qualsevol altre motiu.
 • Defensa dels arrendataris i dels propietaris: assessorament en casos d’increments de rendes i altres conflictes entre propietaris i arrendataris.
 • Arrendaments amb opció de compra.

Contractes civils i mercantils

 • Assessorament, negociació i redacció de tot tipus de contractes civils i mercantils: compravendes, préstecs, representació.
 • Reclamacions judicials en casos d’incompliment de contractes de qualsevol àmbit.
 • Compravenda i altres qüestions immobiliàries. Assessorament, supervisió i acompanyament en els contractes de compravenda de propietats immobiliàries. Negociació amb les parts, redacció dels contractes pertinents i acompanyament durant la signatura notarial.
 • Assessorament, negociació i acompanyament en els conflictes derivats de l’impagament d’hipoteques sobre l’habitatge habitual.

Judicis de faltes

 • Faltes per injuries, coaccions, amenaces i/o lesions.
 • Altres qüestions penals lleus.